גרדו אותי

לכבוד

נעהכיחע

הנכן נהתלחי חךמוזמנות ל-

יעםיוע ל

מה בתוכנית?

מיע לךיע ךוםטע ך

איפה?

יהן ליענ לך י

מתי?

עליחע םחיעלך

שעה?

טאםו

שאלה?

הערה?

בקשה?

סתם לפרגן?